“સોનલ તુ ઇટ્ટા કીટ્ટા છોડ

રમેશ પારેખ ની સોનલ ગુજરાતી સાહિત્ય માં અમર છે….

“સોનલ તુ ઇટ્ટા કીટ્ટા છોડ” એ મારું રમેશ પારેખ નું ખુબજ ગમતું પ્રણય કાવ્ય છે….
જે લાડ લડાવી ને શબ્દો ને રમાડી ને એમને સોનલ ને મનાવવાની રમત શરુ કરી છે એ એમની સોનલ જેટલી જ મીઠી છે……
તોહ માણો ર. પા નું આ શીરા ની જેમ ગળે ઉતારી જાય એવું અને એની મીઠાશ થી દિલ દિમાગ ને તરબતર કરી દે તેવું કાવ્ય….

“આમ નજર ના ફેરવી લેવાથી પાસેનું હોય એને થોડું પરાયું બનાવી શકાય છે

એવું ખરું કે….

.હું ઘડીક હોવું ને ઘડીક ના પણ હોવું….

પણ ઘડીક માં ચોર પગલે તારી સૈયા માં સળ થઇ ને બેસી પણ જવું..

.હું કોઈ નક્કી નહિ હોવું….

તારા પુસ્તક નું સત્યાવીશમું પાનું હોઈશ…તું ચાલે તે રસ્તો હોઈશ…

તારા ખુલ્લા કેશ માં ફરતી હવા હોઈશ…

તું મને સંભાળે પણ તારી યાદ માં જ ના આવું….

છબી માં હોવું પણ તારી સામે ના જ હસું…

ક્યારેક જૂની પેટી માં છુપાયેલ મારો કોઈ પત્ર બની ને,હું અચાનક જાદુ અને તને રડાવી પણ દવું….

પણ અંતે તોહ સોનલ તું છે કેલીડોસ્કોપે અને હું છું તારું બદલાતું ચિત્ર..

અપને અરસ પારસ છીએ….

તારી હથેળી માં ભાગ્ય ની રેખા હું છું…

તારા અરીસા માં દેખાતું પ્રતિબિંબ હું છું….

તારી સકલ સુંદરતા બની ને તને ભેટી પડ્યો છું….

તારું સકલ સોનલ પણું જ હું છું….

અને તારે એનો ઇનકાર કરવો છે…..કરી તોહ જો….”

________________________________________________________