જાગીને જોઉં તો – નરસિંહ મહેતા

ગુજરાતી કવિતાના પ્રથમ કવિ – નરસિંહ મહેતાનું ભક્તિ-જ્ઞાન-વૈરાગ્યનું એક જાણીતું પદ. વાંચીને જરૂર એમ લાગે કે ‘એના’ વિશેની આટલી ઊંડી વાત, તો ખરેખર ‘કંઈ’ ભાળી ગયેલો વ્યક્તિ જ કરી શકે.

જાગીને જોઉં તો જગત દીસે નહીં, ઊંઘમાં અટપટા ભોગ ભાસે;

ચિત્ત ચૈતન્ય-વિલાસ-તદ્દરૂપ છે, બ્રહ્મ લટકા કરે બ્રહ્મ પાસે.

પંચ મહાભૂત પરિબ્રહ્મથી ઊપન્યાં, અણુ અણુ માંહી રહ્યા રે વળગી;

ફૂલ અને ફળ તે તો વૃક્ષનાં જાણવાં, થડ થકી ડાળ નવ હોય અળગી.

વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ સાખ દે : કનકકુંડળ વિશે ભેદ ન્હોયે;

ઘાટ ઘડિયા પછી નામ-રૂપ જૂજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોયે.

જીવ ને શિવ તે આપ-ઈચ્છાએ થયો, ચૌદ લોક રચી જેણે ભેદ કીધા;

ભણે નરસૈંયો ‘એ તે જ તું,’ ‘એ તે જ તું,’ એને સમર્યાથી કંઈ સંત સીધ્યા.

________________________________________________________

2 thoughts on “જાગીને જોઉં તો – નરસિંહ મહેતા”

 1. ખરે જ આ તો આંતરવાણ !
  પરમના અણસાર બાદ જ પ્રગટે!!
  આ પ્રભાતિયું ગાતા આપણને પણ
  વેદ તો એમ વદે, શ્રુતિ-સ્મૃતિ સાખ દે : કનકકુંડળ વિશે ભેદ ન્હોયે;
  ઘાટ ઘડિયા પછી નામ-રૂપ જૂજવાં, અંતે તો હેમનું હેમ હોયે.
  આ વેદવાણી થોડી સમજાય્
  Pragnaju

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *