ઘાયલોની મુલાકતે જતા પહેલા…કૃષ્ણ દવે

જી સાહેબ…
બધું જ તૈયાર કરી દીધું છે…
મગરના આંસુની બોટલ,
ચહેરા પર લગાડવાનો ગમગીનીનો પાવડર,
વખોડી કાઢવાના શબ્દોના પેકેટસ,
વિરોધીઓ પર આક્ષેપ કરવાનું પોટલું,
અને સાંત્વનાનું ભાષણ.

આ બધું જ તૈયાર કરીને આપના સામાનમાં પેક કરી દીધું છે.

અને હા સાહેબ, આપને ત્યાંથી સીધું જ ક્યાંક બીજે જવાનું થાય,
તો મૃતકો અને ઘાયલોની સંખ્યા તથા શહેરનું નામ – એટલું જ બદલવાનું રહેશે,
બાકી બધ્ધું જ એમનું એમ રહેશે, એમનું એમ……

________________________________________________________

3 thoughts on “ઘાયલોની મુલાકતે જતા પહેલા…કૃષ્ણ દવે”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *