શક્યતા…

આજે મારી એક રચના..જે મારા નજીકના મીત્ર વર્તુળમાં ઘણી appreciate થઈ છે..એ બધા મીત્રોને નામ, 1996માં MBAના project work માટે હું દિલ્હી ગયો હતો ત્યારે રચાયેલી આ રચના..


શક્યતા ફળદ્રુપ વસ્તુ હોય છે, તારી તો ખાસ
લાગણી ભયજનક વસ્તુ હોય છે, મારી તો ખાસ

તારા વિચારો છે હાજરી ક્યાં તારી, તૂં હોય બધે લાગે છે તોય મને કોણ જાણે એવું
આવવાને દીધૂં છે ‘આગમન’નું નામ, ને ‘જવું’ નો શબ્દજ શબ્દકોષોમાં હોય ના તો કેવું?

યાદ કમોસમી વસ્તુ હોય છે, તારી તો ખાસ
ભીનાશ કાયમી વસ્તુ હોય છે, મારી તો ખાસ.

પ્રેમ આપણો સાવ છીછરો જ નો’તો, ને માપવાને એને ગજ પણ મળ્યા’તા ક્યાં
હતું મૂલ્ય મારું છો ઘણાય શૂન્યોમાં, હતી શોધ એક્ડાની, આવી મળ્યા તમે ત્યાં.

ઉપેક્ષા ધારદાર વસ્તુ હોય છે, તારી તો ખાસ
અપેક્ષા ધોધમાર વસ્તુ હોય છે, મારી તો ખાસ.

________________________________________________________

5 thoughts on “શક્યતા…”

  1. It has some sort of ‘tenacity’ built into it… of lot of self belief…as i go through those words…

    BTW – Is this the same ‘Satyarth’ who used to be part of Gunjan’s MBA circle! Good to see you guyz still connected..

  2. gujan,

    i still have this one in my notebook – and when i read it, i can actually see you reciting it complete with your handmovements, etc… – memories are a wierd thing I say…

  3. “shakyata” seems a little changed here and there – the original was good – no need for polishing it up keep it original – do keep in touch with new stuff

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *